Tel: +31(0)6-25124753 info@tostishelterfriends.nl

Beleidsplan

 

Stichting Tosti’s Shelter Friends

KvK: 88800296

RSIN: 864783280

IBAN: NL20ABNA0119524279 t.n.v. Stichting Tosti’s Shelter Friends 

 

Contactgegevens:

Website: www.tostishelterfriends.nl

E-mail: info@tostishelterfriends.nl

 

Postadres:

De Klamp 99

8308 CD  Nagele

 

Bestuur:

  1. M. Moerkerken-Bleyie, voorzitter
  2. M. Drent, secretaris
  3. M.A. Moerkerken, penningmeester 
  4. K. Doesburg Smits, algemeen bestuurslid

 

 

Inleiding

Wij zetten ons sinds jaren in voor zwerfhonden in het buitenland, maar dit deden wij altijd als particulier. Omdat wij van mening zijn dat je als stichting meer kunt doen voor de zwerfdieren en meer controle hebt op het proces van adoptie en bemiddeling, hebben wij besloten om de stichting Tosti’s Shelter Friends op te richten.

Er zijn simpelweg veel te veel honden en het vangen van honden levert in veel Europese landen geld op. Hierin zit dus een perverse prikkel, aangezien de meeste mensen in bijvoorbeeld Roemenië of Griekenland arm zijn en deze bron van inkomsten met beide handen aangrijpen. Vaak worden de dieren in andere gemeenten weer losgelaten. Mede door de grote mate van corruptie wordt het zwerfhondenprobleem niet structureel opgelost maar wordt het in stand gehouden vanwege de bron van inkomsten.

Uiteindelijk zal castratie en sterilisatie van de zwerfhonden dé oplossing zijn van het zwerfhondenprobleem in met name Roemenië en Griekenland. Dit wordt onderschreven door het in 1990 verschenen rapport “Guidelines for Dog Population Management” van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de WSPA (World Society for the Protection of Animals). Volgens dit wetenschappelijk rapport wordt het onvruchtbaar maken van zwerfhonden als enige echte effectieve oplossing van het probleem genoemd. Daarnaast zijn andere maatregelen nodig, zoals wetgeving, educatie en informatie.

Het huidige beleid van de Roemeense regering, het massaal doden van zwerfhonden, is niet de oplossing. Het heeft namelijk geen enkel effect op de hoofdoorzaak van het probleem, de verwijderde honden worden slechts vervangen door nieuwe vruchtbare zwerfhonden. Na wetenschappelijk onderzoek kwam de World Organisation for Animal Health (O.I.E.) in 2009 tot dezelfde conclusie als de WHO. Om effectief te kunnen zijn moet het management van zwerfhonden altijd samengaan met het veranderen van gedrag van mensen. Het bevorderen van verantwoordelijk hondenbezit kan het aantal zwerfhonden aanzienlijk verminderen. Zolang er zwerfdieren zijn, hebben zij recht op een humaan bestaan. Daaronder wordt verstaan dat ze een plek hebben om te slapen, voedsel en medische zorg.

Om ons werk efficiënter en met een groter doelbereik te kunnen doen, hebben wij op 4 januari 2023 de Stichting Tosti’s Shelter Friends opgericht. Stichting Tosti’s Shelter Friends is een non-profit organisatie en bestaat uit vier bestuursleden, vrijwilligers en donateurs. 

Doelstellingen

Wij willen het welzijn van zwerfhonden in met name Roemenië en Griekenland verbeteren en in het bijzonder van zwerfhonden in buitenlandse asielen en opvangcentra. Wij doen dat op eigen kracht, maar wij werken ook samen met andere stichtingen, dierenartsen, dierenwinkels en bedrijven die ons werk steunen en achter onze doelstelling staan. Ons doel is mede, een wereld zonder zwerfhonden en dat proberen wij te realiseren door middel van het financieel bijdragen aan sterilisatie- en castratieprojecten, die dankzij de adopties gedaan kunnen worden voor de achtergebleven honden in het betreffende land. Wij doen dat belangeloos, op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.

Door middel van donaties proberen wij tevens de asielen in met name Roemenië en Griekenland te helpen met het repareren en kopen van deugdelijke hondenhokken en voer. Door honden uit de zogenaamde killshelters en openbare asielen te promoten op sociale media, proberen wij honden te herplaatsen in Nederland, om op die manier hun welzijn te verbeteren of hun leven te redden.  

Wij willen zicht houden op de manier waarop van onze hulp gebruik wordt gemaakt. Daarom werken wij nauw en in rechtstreeks contact samen met de asielen en opvangcentra die onze hulp ontvangen en vragen wij – in het bijzonder waar het gaat om financiële hulp –  om verantwoording van de door ons verstrekte financiële middelen.

Activiteiten

Onze activiteiten richten zich primair op het bemiddelen bij adopties en opvang van honden uit Roemenië en Griekenland, om hun leven en daardoor hun welzijn te verbeteren.

Onze activiteiten omvatten:

  1. Het verlenen van materiële hulp

Wij proberen voer in te zamelen, maar ook medicijnen, bouwmaterialen en dierbenodigdheden (zoals manden, dekens, riemen, tuigjes, water- en voerbakken en speelgoed), dus alles wat gebruikt kan worden voor de verzorging en opvang van zwerfdieren in asielen en opvangcentra in Roemenië en Griekenland. In samenwerking en in rechtstreeks contact met de asielen en opvangcentra die wij steunen, zorgen wij er voor dat deze goederen goed terecht komen.

  1. Het verlenen van financiële hulp

Wij genereren ook geld ter verbetering van het welzijn van de zwerfhonden. Met dit geld steunen wij de opvang en verzorging van zwerfdieren in asielen en opvangcentra in met name Roemenië en Griekenland. 

De meest effectieve en humane oplossing voor het verminderen van het zwerfdierenleed is het verminderen van de aantallen zwerfhonden en zwerfkatten door sterilisatie en castratie, daarom willen wij onze financiële middelen ook besteden aan sterilisatie en castratie van zwerfhonden en – katten in met name Roemenië en Griekenland. In samenwerking en in rechtstreeks contact met de asielen en opvangcentra die wij steunen, zorgen wij er voor dat dit geld ook daadwerkelijk ter plekke besteed wordt aan de onderling overeen gekomen doelen en vragen wij om een verantwoording van de bestede middelen.

  1. Het mogelijk maken van adopties van zwerfdieren

 Voor zwerfdieren die gezond en goed herplaatsbaar zijn, bemiddelen wij adoptieplaatsen. Wij doen dat in nauwe samenwerking en in rechtstreeks contact met de asielen en opvangcentra die wij steunen. Wij volgen daarbij een heldere, duidelijke en transparante adoptieprocedure. Hoofdonderdelen daarvan zijn een intakegesprek met en huisbezoek aan de potentiële adoptant en – indien er sprake is van een match – het vastleggen van de adoptie in een adoptiecontract. Bij het transport van geadopteerde zwerfdieren volgen wij de EU-richtlijnen voor de import van dieren. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport,  gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort.

 4. Het geven van voorlichting en informatie

 Met behulp van eigen informatiemateriaal, via onze eigen website en sociale media vragen wij aandacht voor de zwerfdierenproblematiek, de honden uit de opvangcentra die wij bemiddelen en eventuele noodsituaties. 

 Doelgroep

Wij richten ons op alle mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor het verbeteren van het welzijn van zwerfdieren in met name Roemenië en Griekenland. Wij richten ons ook op mensen die betrokken zijn bij dieren en meer informatie willen over de zwerfdierenproblematiek in het buitenland en de eventuele oplossing om het leed te verminderen en/of te voorkomen en op mensen die een hond uit het buitenland willen adopteren. 

 Werving van financiële middelen

Wij zijn een non-profit organisatie. Onze activiteiten bekostigen wij door:

Sponsoring, giften en donaties, maar ook door middel van veilingen etc.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. Dat  betekent dat alle donaties en overige inkomsten ten goede komen aan de zwerfdieren.

Beloningsbeleid

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden in uitzonderlijke gevallen wel vergoed.

 Beheer financiële middelen

Wij hebben als Stichting Tosti’s Shelter Friends een aparte bankrekening waarop alle gelden binnen komen. Deze rekening is alleen toegankelijk voor de penningmeester en de voorzitter, maar inzichtelijk voor de overige bestuursleden.

 Verantwoording besteding financiële middelen

In financiële jaarverslagen geven wij inzicht in onze inkomsten en uitgaven. Deze verslagen maken wij openbaar op onze website.

Tosti’s Shelter Friends

Je kunt ons volgen via onderstaande sociale media

Nieuwsbrief

×